Prawo cywilne

Nasza kancelaria pomaga Klientom w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego.

W szczególności usługi polegają na:

 • prowadzenie postępowań sądowych, w tym postępowań, rejestrowych, wieczystoksięgowych, zabezpieczających oraz egzekucyjnych
 • prowadzenie postępowań związanych z naruszeniem dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych, w tym w szczególności naruszeniem prawa do wizerunku
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikacja projektów umów, w tym m.in. umów sprzedaży, zlecenia, dzierżawy, darowizny
 • przygotowywanie ogólnych warunków umów oraz wzorów umów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • windykacja należności
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielowi, tj. prowadzenie postępowań likwidacyjnych, jak i postępowań sądowych
 • doradztwo w przedmiocie klauzul niedozwolonych oraz wzorców umownych i regulaminów
 • doradztwo i reprezentowaniu Klienta na każdym etapie postępowania – zarówno sądowego jak i pozasądowego
 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentowanie Klienta przed Sądami powszechnymi
 • sporządzaniu pozwów, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych.
 • rozwiązywanie problemów związanych z roszczeniami  wynikającymi  z umów,  przypadki niewykonania lub nienależytego  wykonania umów, spory z  rękojmi,  gwarancji, niezgodność towaru z umową, dochodzenie należności, kary umowne, skargi pauliańskie
 • prowadzenie procesów zwianych z umowami  darowizny, dożywocia
 • wsparcie prawne w kwestiach dotyczących nieruchomości: nabywanie nieruchomości, roszczenia ochronne, kwestie służebności, znoszenie i ustanawianie współwłasności, zasiedzenia, doradztwo w kwestiach przygotowywania umów dot. zarządu nieruchomością (najem, zarząd), doradztwo w kwestiach lokalowych, nabycie powiernicze nieruchomości, doradztwo w kwestii ustanawiania zabezpieczeń na nieruchomości
 • przygotowywanie, negocjowanie i weryfikację projektów takich umów jak: sprzedaż, najem, dzierżawa, użyczenie, umowa agencyjna, zlecenie, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa komisu, umowy kredytowe, umowa ubezpieczenia,  leasing,  umowa cesji, umowa przekazu, umowa o przejęcie długu i inne
 • prowadzimy sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń o odszkodowania za szkody majątkowe, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Kompletujemy dokumentację niezbędną do wniesienia sprawy odszkodowawczej, negocjujemy z zakładami ubezpieczeń wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń jak i przed sądem powszechnym w przypadku sporu.W zakresie spraw odszkodowawczych Kancelaria oferuje reprezentację i doradztwo w kwestiach roszczeń z tytułu:
  • odpowiedzialności za szkody medyczne
  • odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
  • odpowiedzialności za szkodę na mieniu, szkodę na osobie
  • odpowiedzialności z tytułu wypadków przy pracy i za wypadki komunikacyjne
  • odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych
  • a także roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, naruszenia dóbr osobistych czy naruszenia praw autorskich